Gradonačelnica Grada Siska na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska (KLASA: 550-03/21-01/1; URBROJ: 2176/05-01/1-21-1) dana 4. listopada 2021. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska

 

I.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu i pratećim dokumentima, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

II.

Povjerenstvo za razvoj volonterstva Grada Siska obavlja slijedeće poslove:

 • potiče razvoj volonterstva na području grada Siska na način da prati provedbu lokalne volonterske politike te po potrebi predlaže izmjene i dopune iste,
 • priprema izvješća o provedbi volonterskih programa i politike te ih dostavlja Gradu Sisku,
 • osobito djeluje na promoviranju volonterstva te na poboljšavanju uvjeta za priznavanje i nagrađivanje volonterstva kroz predlaganje konkretnih mjera organizatorima volontiranja i Gradu Sisku,
 • provodi postupak i utvrđuje prijedlog Odluke o dodjeli godišnjih nagrada za volontere,
 • zaduženo je za izradu Strategije za razvoj volonterstva Grada Siska i Akcijskog plana za razvoj volonterstva Grada Siska te za praćenje njihove provedbe i predlaganje dopuna i izmjena istih.

 

III.

Kandidati za članove Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska mogu biti predstavnici pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Siska koje su organizatori volontiranja.

Povjerenstvo za razvoj volonterstva Grada Siska ima sedam članova čiji mandat traje godinu dana, odnosno do usvajanja Volonterske politike Grada Siska za naredno razdoblje. Saziv se sastoji od predstavnika Grada Siska, Volonterskog centra Siska, Centra za socijalnu skrb Sisak  te organizacija civilnog društva (dva člana), odgojno-obrazovne institucije (jedan član) i ustanove u kulturi (jedan član).

 

IV.

Pravo predlaganja kandidata za članove Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska imaju pravne osobe sa sjedištem na području grada Siska koje su organizatori volontiranja sukladno članku 7. Zakona o volonterstvu (Narodne novine 84/21), odnosno: udruge, zaklade i fundacije, ustanove i svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba) te državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

V.

Temeljem Volonterske politike Grada Siska 2015.-2020. i Poslovnika o radu Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska, pravne osobe kandidiraju svoje članove i zamjenike članova na propisanim obrascima koji se biraju među nazočnim predstavnicima kandidatima istih na konstituirajućoj sjednici Povjerenstva, a temeljem zaprimljenih prijava na Javni poziv za kandidaturu za Povjerenstvo.

Organizacije, ustanove i institucije predlažu po jednog člana i jednog zamjenika člana, koji moraju biti punoljetne osobe. Ukoliko kandidirani članovi i zamjenici članova nisu prisutni na konstituirajućoj sjednici Povjerenstva, smatra se da je pravna osoba koja ih kandidira odustala od kandidature za članstvo u Povjerenstvu. Članovi i zamjenici članova Povjerenstva iz ostalih organizacija, ustanova i institucija biraju se tajnim glasovanjem.

Kandidati koji nisu izabrani u članstvo Povjerenstva, mogu se pridružiti radu istoga kao promatrači.

 

VI.

Prijedlozi se podnose na propisanim obrascima koji sadrže sljedeće podatke:

 • naziv, sjedište, vrsta i područje rada pravne osobe predlagatelja;
 • obrazloženje kandidature pravne osobe predlagatelja;
 • podaci o kandidatu za člana (ime i prezime, datum i godina rođenja, funkcija, zvanje, opis poslova u pravnoj osobi predlagatelju, dosadašnje iskustvo u organiziranom volontiranju i podaci za kontakt);
 • podaci o kandidatu za zamjenika člana (ime i prezime, datum i godina rođenja, funkcija, zvanje, opis poslova u pravnoj osobi predlagatelju, dosadašnje iskustvo u organiziranom volontiranju i podaci za kontakt);

 

Prijedlog mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

 

Uz prijedlog, predlagatelj je dužan priložiti:

 • očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska i očitovanje o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska;
 • životopis kandidata za člana Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska i životopis kandidata za zamjenika člana Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska;
 • presliku Izvještaja o organiziranom volontiranju za 2020. godinu dostavljeno Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (ako je primjenjivo).

Po potrebi predlagatelje se može tražiti dostave dodatne dokumentacije.

 

VII.

Prijedlozi se, uz dodatnu dokumentaciju, podnose na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na mrežnoj stranici Grada Siska (www.sisak.hr).

 

VIII.

Prijedlozi kandidata podnose se isključivo elektronskim putem, skenirani, na adresu e-pošte: povjerenstvo-za-razvoj-volonterstva@sisak.hr, s naznakom ”Prijedlog kandidata za izbor članova Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska”. Dokument koji sadrži više stranica mora biti skeniran u jedinstveni dokument u .pdf formatu.

 

IX.

Rok za dostavu prijedloga je 13. listopada 2021. godine.