Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17 ), članka 22. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21) i članka 2. Odluke o subvencioniranju stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 29/21), raspisuje Javni poziv za osnivanje prava građenja u svrhu poticanja stambenog zbrinjavanja mladih obitelji