Gradsko vijeće Grada Siska objavilo je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Siska. Riječ je o savjetodavnom tijelu Gradskog vijeća Grada Siska s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Siska. Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Siska mogu biti osobe u dobi od 15 do 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području Grada Siska. Savjet mladih ima devet članova čiji mandat traje tri godine.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih koje, temeljem članka 9. stavka 4. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), moraju biti skupine od najmanje četrdeset (40) mladih.

Prilikom isticanja kandidature za člana Savjeta mladih Grada Siska, obavezno se predlaže i kandidat za zamjenika za svakog člana.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Siska podnose se na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranicama Grada Siska (www.sisak.hr) ili osobno na porti Gradske vijećnice Grada Siska, Rimska 26, u Sisku, te se, uz popratnu dokumentaciju, dostavljaju na adresu Grad Sisak, Gradsko vijeće, Odbor za izbore i imenovanja, Rimska 26, 44000 Sisak osobno u pisarnicu ili putem pošte, s naznakom „Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Siska“.

Rok za dostavu prijedloga je petnaest (15) dana od dana objave Javnog poziva te istječe 17. prosinca 2018. godine.

Uz obrazac kandidature, predlagatelj je dužan priložiti i izjave o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Siska, zatim životopis, motivacijsko pismo i presliku osobne iskaznice kandidata za člana Savjeta mladih Grada Siska te također životopis, motivacijsko pismo i presliku osobne iskaznice kandidata za zamjenika člana Savjeta mladih Grada Siska, izvadak iz registra udruga ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od šest mjeseci), presliku statuta ukoliko prijedlog podnosi udruga te suglasnost roditelja o kandidaturi za maloljetne kandidate.

 

U roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Grada Siska obavlja provjeru formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura. Popis važećih kandidatura se sastavlja na način da sadrži naziv predlagatelja, ime i prezime i datum rođenja kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana, a prema abecednom redu prezimena prijavljenih kandidata za člana.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor za izbore i imenovanja dostavlja Gradskom vijeću Grada Siska i objavljuje na mrežnim stranicama Grada Siska.

Gradsko vijeće Grada Siska na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Siska tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Siska.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Siska.