Na temelju odredbi članaka 123. – 133. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Odluke o nerazvrstanim cestama Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 21/12, 3/16 i 25/17) te upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., godine, gradonačelnica Grada Siska objavljuje Javni poziv o postupku evidentiranja nerazvrstane ceste.