JAVNI POZIV

bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program „Sisački poduzetnik/ca 2023.“

 Prijave na Javni poziv bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program „Sisački poduzetnik/ca 2023.“ ( u daljnjem tekstu: Javni poziv) i pripadajuća dokumentacija podnose se preporučeno putem pošte na sljedeću adresu:

Grad Sisak

Marijana Cvetkovića 8

44000 Sisak

Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav

Prijava na javni poziv:

Program „Sisački poduzetnik/ca 2023.“

– ne otvaraj-

 

Rok za dostavu prijava na Javni poziv je 31. svibnja 2023. godine do  12,00 sati.

Prijave zaprimljene izvan roka za dostavu neće se razmatrati.

  1. Popis dokumentacije koju treba predati uz prijavu:

– Izjava banke o prihvaćanju Programa „Sisački poduzetnik/ca 2023.“ potpisana imenom i

prezimenom i ovjerena od ovlaštene osobe banke (obrazac u prilogu),

– Ponuda banke o godišnjim kamatnim stopama  potpisana imenom i prezimenom i ovjerena   od ovlaštene osobe banke (obrazac u prilogu),

– Izjava banke da efektivna kamatna stopa za Korisnike kredita u Programu „Sisački

poduzetnik/ca 2023.“ neće biti veća od 4% (obrazac u prilogu).

  1. Kriterij za izbor banke:

–  Predana sva važeća dokumentacija uz prijavu

–  Prihvaćen Program „Sisački poduzetnik/ca 2023.“

–  Ispunjena Ponuda banke ili banaka o iznosu ponuđenih godišnjih kamatnih stopa i

rokovima otplate kredita

–  Ispunjena Izjava da efektivna kamatna stopa za Korisnike kredita u Programu „Sisački

poduzetnik/ca 2023.“ neće biti veća od 4%.

Dodatna obrazloženja i informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona na broj 044/635-531, odnosno putem e-pošte na e-adresu: martina.madjeric@sisak.hr.

Odluka o raspisivanju Javnog poziva, Javni poziv i Program „Sisački poduzetnik/ca 2023“

objavljeni su na službenim stranicama Grada Siska: www.sisak.hr.

Svi podnositelji prijava biti će pismeno obaviješteni o rezultatima Javnog poziva u roku od 15 dana od dana zaključenja Javnog poziva.