Na temelju članka 56. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska – Zajednički pašnjak Lonjsko polje, KLASA:320-02/23-01/2, URBROJ: 2176/05-02-23-6 od 06. prosinca 2023. godine i Prethodne suglasnosti Ministarstva poljoprivrede KLASA: 320-02/23-04/1, URBROJ: 525-06/181-23-3 od 14. studenog 2023.godine, Grad Sisak objavljuje dana 09. siječnja 2024. godine Javni natječaj za zakup zajedničkog pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska – Zajednički pašnjak Lonjsko polje.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama na adresu Grad Sisak, Rimska ulica 26, 44000 Sisak s naznakom „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup zajedničkog pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske – Zajednički pašnjak Lonjsko polje“ u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči, mrežnoj stranici Grada Siska i mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

Ponude se zaprimaju zaključno s danom 08. veljače 2024. godine, pri čemu se datum zaprimanja smatra datum ovjere primitka pošiljke u poštanskom uredu.

Javno otvaranje ponuda provest će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda. Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Siska (Povjerenstvo) će provesti Javno otvaranje ponuda i o tome sastaviti Zapisnik.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalni sustav, Marijana Cvetkovića 8, Sisak, na telefon 635 528 ili 091 512 75 11.

Tekst predmetnog Javnog natječaja nalazi se u privitku teksta te na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8 i Ljudevita Gaja 2a, 44 000 Sisak.

Tekst javnog natječaja i prilozi mogu se preuzeti u privitku teksta.