Temeljem članka 22. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-pročišćeni tekst) i Zaključka gradonačelnice Grada Siska, KLASA:  406-01/18-01/29,  URBROJ: 2176/05-01/1-18-2, od 19. srpnja 2018. godine, objavljuje se javni natječaj za prodaju vozila usmenim nadmetanjem.

Više u privitku teksta.