Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 22. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-pročišćeni tekst, 4/20, 8/21 i „Službeni glasnik Grada Siska“, broj 04/23) i Zaključka gradonačelnice Grada Siska, KLASA: 406-05/23-01/1, URBROJ: 2176/05-01/1-23-1, od 30. studenog 2023. godine, objavljuje javni natječaj za prodaju vozila usmenim nadmetanjem.

Više u privitku teksta.