Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 22. Statuta Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije”, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21) i Zaključka gradonačelnice Grada Siska, KLASA:311-02/22-01/17, URBROJ: 2176/05-01/1-22-3, od 6. rujna 2022. godine, objavljuje javni natječaj za prodaju usmenim nadmetanjem službenog vozila.

Više u privitku teksta.