Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 22. Statuta Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije» broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21) i Zaključka gradonačelnice Grada Siska, KLASA: 311-02/21-01/22,  URBROJ: 2176/05-01/1-21-6, od 17. lipnja 2021. godine, objavljuje javni natječaj za prodaju vozila usmenim nadmetanjem.

Više u privitku teksta.