Gradonačelnica Grada Siska na temelju članka 22. Statuta Grada Siska („Službeni  glasnik  Sisačko-moslavačke  županije“, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18 i 18/18 – pročišćeni tekst) i Zaključka gradonačelnice Grada Siska, KLASA:  406-09/19-01/2,  URBROJ: 2176/05-01/1-19-1, od 13. rujna 2019. godine, objavljuje se javni natječaj za prodaju vozila usmenim nadmetanjem.

Više o natječaju pročitajte u privitku teksta.