Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( „Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 22. Statuta („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 4/20, 8/21 i „Službeni glasnik Grada Siska, broj 4/23) i Odluke o prodaji gradskih stanova („Službeni glasnik Sisačko–moslavačke županije“ broj 7/09, 25/09, 9/15, 13/16, 27/19 i  „Službeni glasnik Grada Siska“, broj 10/22 ) raspisuje Javni natječaj za prodaju gradskih stanova i predmet javnog natječaja za prodaju gradskih stanova.

Više informacija u prilogu objave.