Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( «Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 22. Statuta („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21)   i  Odluke o prodaji gradskih stanova («Službeni glasnik Sisačko–moslavačke županije» broj 7/09, 25/09, 9/15, 13/16, 27/19 i    „Službeni glasnik Grada Siska“, broj 10/22 ) raspisuje javni natječaj za prodaju gradskih stanova.

Rok za podnošenje prijava je od 7. lipnja u 10 sati do 21. lipnja 2022. u 14 sati.