Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( «Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),  i  Odluke o prodaji gradskih stanova («Službeni glasnik Sisačko–moslavačke županije» broj 7/09, 25/09, 9/15, 13/16 i 27/19) raspisuje javni natječaj za prodaju gradskih stanova.

Rok za podnošenje pisanih ponuda počinje teći od 18.12.2021. godine u 10,00 sati, a ponude trebaju biti zaprimljene do 4.1.2022. godine do 14,00 sati bez obzira na način dostave.

Ponude za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu :

GRAD SISAK , Rimska 26, 44000 Sisak, uz naznaku »PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU GRADSKIH STANOVA – NE OTVARAJ» , preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Siska.

Zainteresirani ponuditelji imaju pravo uvida u prateću dokumentaciju i sve potrebne informacije u Gradu Sisku, Rimska 26, tel. 510-158.

 

Javno otvaranje ponuda biti će 4.1.2022. godine 14,00. sati u Gradskoj vijećnici Grada Siska, Rimska 26, na kojem mogu biti nazočni ponuditelji i njihovi ovlašteni predstavnici.

Cijeli tekst natječaja nalazi se u privitku.