Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( «Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),  i  Odluke o prodaji gradskih stanova («Službeni glasnik Sisačko–moslavačke županije» broj 7/09, 25/09, 9/15, 13/16 i 27/19) raspisuje javni natječaj za prodaju gradskih stanova.

Više u privitku teksta.