Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( «Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 22. Statuta („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21 i „Službeni glasnik Grada Siska“, broj 4/23 ) i  članka 4. stavka 2.i 3. Odluke o prodaji gradskih stanova («Službeni glasnik Sisačko–moslavačke županije» broj 7/09, 25/09, 9/15, 13/16, 27/19 i „Službeni glasnik Grada Siska“, broj 10/22 i 16/23 ) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRADSKIH STANOVA.

 

Rok za podnošenje pisanih ponuda počinje teći od 29. siječnja 2024. godine u 8,00 sati, a ponude trebaju biti zaprimljene do 13. veljače 2024. godine u 10,00 sati bez obzira na način dostave.

Javno otvaranje ponuda biti će  13. veljače 2024. godine u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Siska, Ljudevita Gaja 2a na kojem mogu biti nazočni ponuditelji i njihovi ovlašteni predstavnici.

Sve informacije o javnom natječaju možete pronaći u prilogu objave.