Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 4. stavka 1. podstavka 1. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 6/19, 8/20 i 8/21) raspisuje Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska.

Rok za dostavu počinje teći 21. lipnja 2022. godine u 12 sati, a ponude moraju biti zaprimljene do 28. lipnja 2022. godine u 14 sati, bez obzira na način dostave.