Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 11. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog (građevinskog) zemljišta za postavljanje privremenih objekata („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 5/17, 29/17, 7/18, 24/18, 4/19, 25/19, 12/20 i 34/21 i „Službeni glasnik Grada Siska“, broj 6/22 i 17/22), raspisuje Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup  neizgrađenog (građevinskog) zemljišta za postavljanje privremenih objekata (kiosci).