Na temelju članka 40. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Grad Sisak raspisuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja Doma kulture Kristalna kocka vedrine.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Grada Siska.

Više informacija u prilogu.