Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području tehničke kulture u 2021. godini

 

(1) Grad Sisak, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima ovog Natječaja.

 

(2) Udruge mogu prijaviti projekte/programe za sljedeće aktivnosti:

 

2.1. Obrazovanje u području tehničke kulture

2.2. Financiranje udruga tehničke kulture

2.3. Troškovi funkcioniranja sustava tehničke kulture

 

(3) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 300.000,00 kuna.

 

3.1. Za aktivnosti Obrazovanja u području tehničke kulture  planiran je iznos od 40.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 20.000,00  kuna.

3.2. Za aktivnosti Financiranje udruga tehničke kulture planiran je iznos od 230.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 150.000,00 kuna.

3.3. Za financiranje aktivnosti Troškovi funkcioniranja sustava tehničke kulture planiran je iznos od 30.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 20.000,00 kuna.

 

(4) Rok za podnošenje prijava projekata/programa je do 27. siječnja 2021. godine.

 

(5) Prijavu projekata/programa na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga (a ostali prihvatljivi prijavitelji u drugi odgovarajući registar), koja je programski usmjerena na rad u području tehničke kulture što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je uredno ispunila obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju s Gradom Siskom te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora potrebno je priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

 

(6) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta/programa i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte/programe u području tehničke kulture u 2021. godini.

 

(7) Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na službenim internetskim stranicama Grada Siska, www.sisak.hr i na porti u sjedištu Grada Siska.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom ili osobno (predaja u pisarnici Grada Siska) na sljedeću adresu:

 

Grad Sisak

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo

Rimska 26, 44000 Sisak,

uz napomenu „Ne otvaraj – Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području tehničke kulture u 2021. godini”.

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području tehničke kulture u 2021. godini.

Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

 

(8) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.