Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području socijalne skrbi i zdravstva u 2021. godini

 

(1) Grad Sisak, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima ovog Natječaja.

 

(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekte/programe za sljedeća područja:

  • Područje 1 – Socijalno-humanitarna djelatnost
  • Područje 2 – Zdravstvena djelatnost.

 

(3) Udruge mogu prijaviti projekte/programe za sljedeće aktivnosti:

 

3.1. Područje 1 – Socijalno-humanitarna djelatnost:

– skrb o starijim i nemoćnim osobama

– skrb o osobama s invaliditetom

– skrb o djeci i mladima s teškoćama u razvoju

– skrb o ostalim socijalno ugroženim skupinama (siromašnima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, azilantima i sl.)

– usluga prehrane u pučkoj kuhinji

– ostale socijalno-humanitarne djelatnosti;

 

3.2. Područje 2 – Zdravstvena djelatnost:

– prevencija bolesti i promicanje zdravih životnih navika

– prevencija ovisnosti

– očuvanje i zaštita okoliša

– zaštita životinja.

 

(4) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 1.875.000,00 kuna.

 

4.1. Za financiranje Područja 1 ovog Natječaja planiran je iznos od 1.785.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 600.000,00  kuna.

 

4.2. Za financiranje Područja 2 ovog Natječaja planiran je iznos od 90.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 30.000,00 kuna.

 

(5) Rok za podnošenje prijava projekata/programa je do 25. siječnja 2021. godine.

 

(6) Prijavu projekata/programa na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga (a ostali prihvatljivi prijavitelji u drugi odgovarajući registar), koja je programski usmjerena na rad u području socijalne skrbi i zdravstva što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je uredno ispunila obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju s Gradom Siskom te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora potrebno je priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

 

(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta/programa i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte/programe u području socijalne skrbi i zdravstva u 2021. godini.

 

(8) Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na službenim internetskim stranicama Grada Siska, www.sisak.hr i na porti u sjedištu Grada Siska.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom ili osobno (predaja u pisarnici Grada Siska) na sljedeću adresu:

 

Grad Sisak

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo

Rimska 26, 44000 Sisak,

uz napomenu „Ne otvaraj – Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području socijalne skrbi i zdravstva u 2021. godini”.

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području socijalne skrbi i zdravstva u 2021. godini.

Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

 

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.