Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području civilnog društva u 2021. godini

 

(1) Grad Sisak, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima ovog Natječaja.

 

 

(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekte/programe za sljedeća područja:

  • Područje 1 – razvoj civilnog društva
  • Područje 2 – rad s djecom, aktivnosti mladih i za mlade
  • Područje 3 – promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata

 

(3) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 305.000,00 kuna.

 

3.1. Za financiranje Prioritetnih područja 1 i 2 ovog Natječaja planiran je iznos od 140.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 50.000,00  kuna.

 

3.2. Za financiranje Prioritetnog područja 3 ovog Natječaja planiran je iznos od 165.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 50.000,00 kuna.

 

(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa je do 25. siječnja 2021. godine.

 

(5) Prijavu projekata/programa na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je programski usmjerena na rad u području razvoja civilnog društva, na rad s djecom, na aktivnosti mladih i za mlade te na promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je uredno ispunila obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju s Gradom Siskom te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

 

(6) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta/programa i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području razvoja civilnog društva u 2021. godini.

 

(7) Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na službenim internetskim stranicama Grada Siska, www.sisak.hr i na porti u sjedištu Grada Siska.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom ili osobno (predaja u pisarnici Grada Siska) na sljedeću adresu:

 

Grad Sisak

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo

Rimska 26, 44000 Sisak,

uz napomenu „Ne otvaraj – Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području civilnog društva u 2021. godini.

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području civilnog društva u 2021. godini.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

 

(8) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.