Temeljem članka 12. stavak 2. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 178/04 i 60/08) i članka 22. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09), gradonačelnik Grada Siska dana 27. travnja 2010. godine, donio je Zaključak o  usvajanju Izvješća o stanju kakvoće zraka u Gradu Sisku za 2009. godinu koje možete pronaći ovdje: