Dana 20. travnja 2017. godine, stupila je  na snagu Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, KLASA: 022-03/17-04/124, URBROJ: 50301-24/06-17-2, od 13. travnja 2017. godine, čijim je odredbama utvrđen prestanak mandata svih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.