Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine “ 47/90, 27/93 i 38/09 ) ,članka 22. Statuta Grada Siska ( „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13,  6/13-pročišćeni tekst,14/14, 9/15 i 10/16) te Odluke o  utvrđivanju datuma objave javnog Poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi  Grada Siska za 2018. godinu od 23. kolovoza 2017.,  gradonačelnica Grada Siska dana 04. rujna 2017. godine objavljuje poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za  2018. godinu.

Poziv i prijavnica nalaze se u privitku teksta.