Gradonačelnica Grada Siska raspisala je javni natječaj za imenovanje pročelnika: Upravnog odjela za proračun i financije, Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav i Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca. Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” d.d. broj 94 dana 20. rujna 2017. godine. Prijave na javni natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u  Upravnom  odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na adresi Rimska 26, Sisak.

Podaci vezani uz javni natječaj za imenovanje pročelnika na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca, u Gradu Sisku (3 izvršitelja), objavljen u „Narodnim novinama“ d.d. broj 94 dana 20. rujna 2017. godine. Rok za dostavu prijava počinje teći 21. rujna 2017. godine i traje do 28. rujna 2017. godine.

Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta ( 5,67) i osnovice koja iznosi 2.556,00 kuna.

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljene su neutralno i odnose se na osobe oba spola.

 

 1. Pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca
 2. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca
 3. Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Pod 1:

Magistar ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Upravnim odjelom, poznavanje rada na računalu.

Poseban uvjet: položen državni stručni ispit.

 Opis poslova: planira, vodi i koordinira obavljanje poslova u Odjelu, na temelju općih smjernica i utvrđene politike upravnog odjela samostalno odlučuje o najsloženijim stručnim pitanjima iz djelokruga rada odjela; upravlja radom unutarnjih ustrojstvenih  jedinica; odgovara za zakonitost rada  i postupanja; ima najviši stupanj materijalne i financijske odgovornosti  za rad Odjela; ima široku nadzornu i upravljačku  odgovornost; kreira i koordinira osnove dugoročne financijske politike Grada; koordinira izradu proračuna i poslovanja po svim odjelima gradskog Proračuna; koordinira i nadzire aktivnosti vezane uz izradu godišnjeg financijskog izvještaja i financijskih izvještaja tijekom godine; obrađuje najsloženija pitanja iz područja javne potrošnje; priprema prijedlog proračuna, prati razinu potrošnje, pokreće inicijativu za izmjenu plansko financijskih dokumenata; izrađuje upute i smjernice za izradu dugoročne financijske politike Grada, donosi rješenja; sudjeluje u stalnim stručnim komunikacijama unutar i izvan upravnog tijela; u skladu sa zakonom obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnice.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15),

Zakon o financiranju jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i115/16 )

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13),

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 i 120/13),

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu „(Narodne novine“ broj 124/14, 115/15 i 87/16),

Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10),

Zakon o lokalnim porezima („ Narodne novine“ broj 115/16 ),

Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“  broj 139/10 i 19/14).

 

Pod 2:

Magistar ili stručni specijalist tehničke, pravne ili ekonomske struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Upravnim odjelom, poznavanje rada na računalu.

Poseban uvjet: položen državni stručni ispit.

Opis poslova: planira, vodi i koordinira obavljanje poslova u Odjelu, upravlja radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica; na temelju općih smjernica i utvrđene politike upravnog tijela samostalno odlučuje o najsloženijim stručnim pitanjima tehničko-investicijskih poslova, poslova razvoja i izgradnje komunalne infrastrukture; organizira i koordinira izradu planova i programa održavanja i gradnje objekata komunalne infrastrukture te koordinira i nadzire izvršenje obveza komunalnih poduzeća u vezi realizacije planova i programa te funkcioniranje komunalnog sustava; koordinira radom projektnog tima za pripremu, izradu i provedbu projekata; surađuje sa drugim upravnim tijelima unutar Grada na kreiranju projekata Grada, surađuje sa drugim stranim i državnim tijelima, pravnim i fizičkim osobama radi pripreme zajedničkih projekata; obavlja organizacijsko-koordinacijske poslove vezane za razvoj gospodarstva, poljoprivrede i poboljšanja energetske učinkovitosti; donosi rješenja u upravnim stvarima iz nadležnosti Odjela, sudjeluje u stalnim stručnim komunikacijama unutar i izvan upravnog tijela, u skladu sa zakonom obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/1995, 109/1995, 21/1996, 70/1997, 128/1999, 57/2000, 129/2000, 59/2001, 82/2004, 110/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009, 153/2009- prijevod objave na strani jezik, 49/2011, 84/2011, 90/2011, 144/2012, 56/2013, 94/2013, 153/2013, 147/2014, 36/2015),

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09),

Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014),

Zakon o vodama („Narodne novine“  153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013, 14/2014),

Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ 153/2013).

 

Pod 3:

Magistar ili stručni specijalist arhitekture ili urbanizma, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Upravnim odjelom, poznavanje rada na računalu.

Poseban uvjet: položen državni stručni ispit.

Opis poslova: planira, vodi i koordinira obavljanje poslova u Odjelu, upravlja radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica, ima najviši stupanj materijalne i financijske odgovornosti za rad Odjela, ima široku nadzornu i upravljačku odgovornost; na temelju općih smjernica i utvrđene politike upravnog tijela samostalno odlučuje o najsloženijim stručnim pitanjima prostornog uređenja i graditeljstva; donosi rješenja u upravnim stvarima iz nadležnosti Odjela; sudjeluje u stalnim stručnim komunikacijama unutar i izvan upravnog tijela; u skladu sa zakonom obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. Zakon o gradnji ((„Narodne novine“ broj  153/13 i 20/17),
 2. Zakon o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ broj  153/13 i 65/17),
 3. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13 i 65/17),
 4. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj  78/15)
 5. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((„Narodne novine“ broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
 6. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja („Narodne novine“ broj  78/15,)
 7. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj  80/13, 153/13 i 78/15),
 8. Zakon o zaštiti zraka ((„Narodne novine“ broj  130/11, 47/14 i 61/17),
 9. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03,100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17),
 10. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj  79/14, 41/15 i 75/15).

 

Uvjet magistra ili stručnog specijaliste na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana imenovanja.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

–dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),

– presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a i b):

 1. a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
 2. b) presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

– izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca, kojim dokazuje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Ukoliko izabrani kandidat u određenom roku ne dostavi uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane natječajem.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te se njezina prijava neće razmatrati o čemu će biti pisanim putem obaviještena.

 

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Sisak, Rimska 26, 44000 Sisak, u roku od osam (8) dana, od dana objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: ”Prijava na javni natječaj za imenovanje pročelnika”.

Ukoliko jedan kandidat podnese  prijave na natječaj za više radnih mjesta pročelnika, obvezan je uz svaku prijavu dostaviti svu traženu dokumentaciju.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru poznavanja rada na računalu i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Na intervju mogu pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i provjeri znanja rada na računalu.

 

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata kao i popis kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane u natječaju bit će objavljeno na web stranici Grada Siska (www.sisak.hr) i na oglasnoj ploči Grada Siska, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.