Temeljem članka 6 a. i 21 a. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog (građevinskog) zemljišta za postavljanje privremenih objekata gradonačelnica Grada Siska raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana
I Predmet natječaja su sljedeće lokacije u Ulici Stjepana i Antuna Radića:

1. U zoni Kućica (ugostiteljska namjena) označenima na skici brojevima 1 do 6, veličine 5
m2.
– Za ovu lokaciju mogu se javiti ponuditelji za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva: mesne prerađevine, bezalkoholna i alkoholna pića, slatkiši, kolači i slično.
Početna zakupnina iznosi 600,00 kn.

2. Za štandove označene na skici brojevima 7 do 9, veličine 2 m2.
– Za ove lokacije na kojima će biti postavljeni štandovi u vlasništvu Grada Siska, mogu se javiti samo humanitarne, kulturne i socijalne udruge s područja Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije.
Početna zakupnina iznosi 50,00 kn.

3. Za štandove označene na skici brojevima 10 do 16, veličine 2 m2.
– Za ove lokacije na kojima će biti postavljeni štandovi u vlasništvu Grada Siska, mogu se javiti ponuditelji za prodaju tradicionalnih suvenira, unikatnih i umjetničkih te uporabnih predmeta i sl., tekstila ručno oslikanog, vezenog, tkanja, ručnog rada i sl., licitara – medičara, OPG-i s područja grada Siska.
Početna zakupnina iznosi 150,00 kn.

4. Za štandove označene na skici brojevima 17 do 21, veličine 2 m2.
– Za ove lokacije na kojima će biti postavljeni štandovi u vlasništvu Grada Siska, mogu se javiti ponuditelji za prodaju prigodnog božićnog nakita i ukrasa, aranžmana, igračaka, balona, papirne konfekcije, tekstila i sl.
Početna zakupnina iznosi 250,00 kn.

5. Lokacije označene na skici brojevima od 22 do 25, veličine do 2 m2.
– Za navedene lokacije primaju se ponude za postavljanje uslužnih naprava: peći za pečenje kestenja, kokica, kukuruza i slično.
Početna zakupnina iznosi 200,00 kn.

Javna površina daje se u zakup tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana, što obuhvaća razdoblje od 15. prosinca 2015. godine do 10. siječnja 2016. godine.

II Pisane prijave za sudjelovanje u natječaju dostavljaju se na adresu: Grad Sisak, Rimska 26, Sisak, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NATJEČAJ: ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA BOŽIĆNE I NOVOGODIŠNJE BLAGDANE – NE OTVARAJ“, osobno u pisarnicu Grada Siska, Rimska 26, i moraju biti predane najkasnije do 16.00 sati 08. prosinca 2015. godine.
Prijava za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:
1. popunjeni obrazac prijave
2. preslik osobne iskaznice, preslik obrtnice ili preslik rješenja o upisu u sudski
registar za trgovačka društva
3. dokaz o uplaćenoj jamčevini

III Opći uvjeti natječaja:

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 5 dana od dana objave natječaja računajući od prvog sljedećeg dana od objave natječaja, tj. ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Siska najkasnije do 16,00 sati 08. prosinca 2015. godine. Zakašnjele, neuredne ili na drugi način podnesene ponude suprotno natječajnim uvjetima neće se razmatrati.
Na natječaju natjecatelji mogu za unaprijed određenu javnu površinu namijenjenu manifestaciji ponuditi cijenu veću od početne, a zakup dobiva natjecatelj s većom ponuđenom cijenom.
Odabir natjecatelja za lokaciju određenu rednim brojem se obavlja na način da ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu na određenoj lokaciji, prvi bira prodajno mjesto, i tako redom za preostala prodajna mjesta iste vrste zakupa i iste djelatnosti na ponuđenoj lokaciji.
U slučaju jednako vrijednih ponuda prednost će imati natjecatelj čija ponuda je prva zaprimljena.
Iznos jamčevine će se uračunati u zakupninu onim natjecateljima koji su bili najpovoljniji dok se ostalim natjecateljima jamčevina vraća.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos zakupnine u roku od 8 dana od dana izdavanja Rješenja, smatrat će se da je odustao, te će se ukinuti Rješenje i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Natjecatelji kojima Grad Sisak izda Rješenje o zakupu javne površine temeljem ovog natječaja, dužni su prije početka obavljanja djelatnosti ishoditi sva zakonom propisana odobrenja glede minimalnih i sanitarnih uvjeta.
Natjecatelji su dužni prije podnošenja ponuda uplatiti jamčevinu u iznosu od 100,00 kn, a udruge u iznosu od 50,00 kn na IBAN Grada Siska broj: HR7924070001839100007, koji se vodi kod OTP banke Hrvatska d.d., s pozivom na broj HR68 5738-OIB.
Ponuditeljima koji ne uspiju sa svojom ponudom vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja Rješenja.
Javno otvaranje ponuda održat će se u zgradi Gradske vijećnice Grada Siska dana
09. prosinca 2015. godine u 11,00 sati, a provest će ga Povjerenstvo koje je imenovala Gradonačelnica. Natjecatelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno, a ukoliko natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati otvaranju ponuda, punomoćnik je dužan na otvaranju ponuda predati punomoć.
Informacije o lokacijama koje su predmet ovog natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska na tel. 044/510-162.

 

U privitku se nalazi obrazac koji je potrebno ispuniti prilikom prijave te skica.