Pozivaju se vlasnici odnosno korisnici građevina na administrativnom području Grada Siska u kojima se nalazi azbest, da dostave podatke o lokacijama, količinama, vrsti i statusu materijala na kojima se nalazi azbest sukladno članku 30. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“,broj 69/16.).

Prema članku 18. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.), vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest, dužan je, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv jedinice lokalne samouprave, u roku određenom tim pozivom, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Fond za zaštitu okoliša i resorno ministarstvo pripremaju subvencije za koncesionare (ovlaštene sakupljače opasnog otpada) i zainteresirane građane (zamjena određenih dijelova građevina koje sadrže azbest) u proračunskoj liniji za naredne godine te se iz tog razloga traže navedeni podaci.

Vlasnici odnosno korisnici građevina na kojima se nalazi azbest, popunjeni Obrazac koji je u privitku teksta trebaju dostaviti poštom ili elektronskim putem u Grad Sisak zaključno sa 17.7.2017. godine u 15:00 sati.

Adresa: GRAD SISAK, UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša; Rimska 26, 44000 Sisak

E-mail adresa: alan.djozic@sisak.hr