Grad Sisak i Hrvatski Telekom sklopili su Ugovor o osnivanju prava služnosti na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu Grada Siska, na temelju kojeg je Hrvatski Telekom koncem prosinca prošle godine uplatio u gradski proračun naknadu u vrijednosti 1.724.784,84 kn (za tri godine unazad) te 574.928,28 kn naknade za 2015. godinu. To je prihod koji se do sada nije naplaćivao, a sukladno potpisanom Ugovoru, Grad Sisak će svake iduće godine na temelju naknade za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu od Hrvatskog Telekoma uprihodovati 574.928 kn.
Tako je napokon regulirano plaćanje naknade za služnost DTK kablova Hrvatskog Telekoma na nekretninama u vlasništvu Grada Siska i na općem dobru na području Grada Siska. Zakon o elektroničkim komunikacijama je još 2008. godine omogućio infrastrukturnim operatorima stjecanje prava puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, a Hrvatski Telekom ju je izgradio i postavio u Sisku. Gradonačelnica Grada Siska Kristina Ikić Baniček je polovicom 2014. godine pokrenula postupak u Hrvatskom Telekomu kako bi se reguliralo pravo služnosti te je nakon svih potrebnih procedura unutar Hrvatskog Telekoma, potpisan Ugovor kojim je regulirano plaćanje zaostalih i budućih naknada.