Temeljem članka 18. Odluke o javnim priznanjima Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09 i 7/14) i članka 4. Odluke o osnivanju Odbora za javna priznanja, KLASA: 022-05/13-03/05, URBROJ: 2176/05-02-13-2, od 23. srpnja 2013. godine, Odbor za javna priznanja objavljuje poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Siska.

Više pročitajte u privitku teksta.