Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine “ 47/90, 27/93 i 38/09 ) ,članka 22. Statuta Grada Siska ( „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13,  6/13-pročišćeni tekst,14/14, 9/15 i 10/16) te Odluke o  utvrđivanju datuma objave javnog poziva/natječaja za dodjelu financijske potpore projektima i programima od interesa za Grad Sisak za 2017. godinu od 31. ožujka 2016.,  gradonačelnica Grada Siska dana 05. rujna 2016. godine objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za  2017. godinu.

Više u privitku teksta.