Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, objavio je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega poslova. Oglas je objavljen dana 21. prosinca 2015. godine na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku. Prijave na oglas podnose se u roku 15 dana.

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, u trajanju od 6 mjeseci, zbog privremenog povećanja opsega poslova na radnom mjestu stručnog suradnika za upravne poslove u graditeljstvu, (2 izvršitelj/ica, sveučilišni ili stručni prvostupnik arhitektonske, građevinske ili pravne struke, 3 godine radnog iskustva), objavljeni su na Internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku dana 21. prosinca 2015. godine. Rok za podnošenje prijava na oglas je do 04. siječnja 2016. godine.

Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta (2,76) i osnovice koja iznosi 2556,00 kuna.
Opis poslova:
– sudjeluje u rješavanju upravnih i ostalih predmeta u Odsjeku za graditeljstvo
– surađuje sa službenicima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te obavlja poslove vezane za graditeljstvo
– sudjeluje u postupku izdavanja akata iz područja graditeljstva ( lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o građenju, rješenje i potvrde o izvedenom stanju, uporabne dozvole, rješenja o uklanjanju građevine i drugi akti iz područja graditeljstva
– izrađuje izvješća iz područja graditeljstva
– obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika
Stručni uvjeti:
– sveučilišni ili stručni prvostupnik arhitektonske, građevinske ili pravne struke
– najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– poznavanje rada na računalu
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSNLP(R)S-a.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.
Izabrani kandidat/kinja prije donošenja rješenja o prijmu dužan/a je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu) i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis i priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

1. životopis,
2. dokaz hrvatskog državljanstva ( presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na šalterima Zavoda ili elektronskim putem,
4. presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
5. presliku diplome,
6. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi
kazneni postupak ( ne stariji od 3 mjeseca),
7. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti-
dokaz prava prednosti pri zapošljavanju,
8. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu
navedene u članku 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan/a je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.
Prijave se podnose u roku 15 dana od objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku na adresu: Grad Sisak, 44 000 Sisak, Rimska 26, s naznakom: „ Prijam u službu na određeno vrijeme- stručni suradnik za upravne poslove u graditeljstvu“
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i tražene priloge.
Kandidati koji podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
Kandidate/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.
Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu, pristupaju testiranju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju, a za one koji ne budu pristupili testiranju, smatrati će se da su povukli prijavu na oglas.
Ovaj oglas za prijam u službu objavljuje se na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku i na oglasnoj ploči Grada Siska.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, intervju i provjeru poznavanja rada na računalu .
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na intervju mogu pristupiti oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Grada Siska (www. sisak.hr) i na oglasnoj ploči Grada Siska, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
• Zakon o općem upravnom postupku – Narodne novine broj 47/09
• Zakon o prostornom uređenju – Narodne novine broj 153/13
• Zakon o gradnji- Narodne novine broj 153/13
• Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama- Narodne novine broj 86/12 i 143/13