Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, objavio je oglas za prijam u službu  na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice. Oglas je objavljen dana 20. rujna 2016. godine na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku. Prijave na oglas podnose se u roku 8 dana.

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka na rad duže odsutne službenice, u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša na radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje (magistar ili stručni specijalist arhitektonske struke, najmanje 12 mjeseci radnog iskustva, znanje rada na računalu i položen državni stručni ispit), objavljeni su na Internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku dana 20. rujna 2016. godine. Rok za podnošenje prijava na oglas je do 27. rujna  2016. godine.

 

Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta ( 2,95) i osnovice koja iznosi 2556,00 kuna.

Opis poslova:

 • obavlja stalne složene upravne i stručne poslove unutar Odsjeka, poslove obavlja uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika, odgovara za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada sudjeluje u stručnim komunikacijama unutar Odsjeka, te povremenim komunikacijama izvan Odsjeka u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
 • izrađuje akte iz područja prostornog uređenja (uvjerenja o podacima iz službenih evidencija)
 • pribavlja dokumentaciju i stručne podloge iz područja urbanizma, priprema očitovanja, mišljenja, suglasnosti i obavijesti
 • sudjeluje u izradi prostornih planova, izvješća o stanju u prostoru te programa iz područja prostornog uređenja te prati i analizira stanje u prostoru
 • obavlja i ostale poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka

 

Stručni uvjeti:

– magistar ili stručni specijalist arhitektonske struke

– položen državni stručni ispit

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu

 

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSNLP(R)S-a.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

 

Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu)  i naziv radnog mjesta za koje prijavljuje uz vlastoručni potpis i priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

 

 1. životopis,
 2. dokaz hrvatskog državljanstva ( presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ns šalterima Zavoda ili elektronskim putem,
 4. presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
 5. presliku diplome,
 6. presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu,
 7. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 3 mjeseca),
 1. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti- dokaz prava prednosti pri zapošljavanju,

9. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu navedene u članku 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

Kandidat/kinja koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih zakona, dužan/a je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za  zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku na adresu: Grad Sisak, 44 000 Sisak, Rimska 26, s naznakom: „ Prijam u službu na određeno vrijeme- viši stručni suradnik za prostorno planiranje“

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i tražene priloge.

Kandidati koji podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidate/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu, pristupaju testiranju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju, a za one koji ne budu pristupili testiranju, smatrati će se da su povukli prijavu na oglas.

Ovaj oglas za prijam u službu objavljuje se na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku i na oglasnoj ploči Grada Siska.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, intervju i provjeru poznavanja rada na računalu .

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na intervju mogu pristupiti oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Grada Siska (www.sisak.hr) i na oglasnoj ploči Grada Siska, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 • Zakon o općem upravnom postupku – Narodne novine broj 47/09
 • Zakon o prostornom uređenju – Narodne novine broj 153/13
 • Zakon o gradnji- Narodne novine broj 153/13
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama- Narodne novine broj 86/12 i 143/13