Oglas za prijam u službu u Grad Sisak
Sisak, 07. prosinca 2015.

Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska, objavio je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, do povratka na posao duže odsutne namještenice. Oglas je objavljen dana 04. prosinca 2015. godine na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Sisku-Područne službe u Sisku. Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa.

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove na radno mjesto spremača, (1 izvršitelj/ica, niže spreme ili osnovne škole, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima) objavljeni su na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područne službe u Sisku dana 04. prosinca 2015. godine. Rok za podnošenje prijava na oglas ističe dana 11. prosinca 2015. godine.

Osnovnu brutto plaću radnog mjesta spremača sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta ( 1,31) i osnovice koja iznosi 2556,00 kuna, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu rada.
Opis poslova:
– obavlja poslove čišćenja uredskih prostora, opreme u krugu oko i u zgradi Gradske vijećnice
– obavlja poslove čišćenja i drugih prostora koji su u vlasništvu Grada Siska
– obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika Odjela

Stručni uvjeti:
– niža stručna sprema ili osnovna škola
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSNLP(R)S-a.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

Izabrani kandidat/kinja prije donošenja rješenja o prijmu dužan/a je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu) i naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje uz vlastoručni potpis i priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

1. životopis
2. dokaz hrvatskog državljanstva ( preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3. potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na šalterima Zavoda ili elektronskim putem
4. presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
5. presliku svjedodžbe
6. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 3 mjeseca)
7. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o
nezaposlenosti- dokaz prava prednosti pri zapošljavanju
8. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu
navedene u članku 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/13) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan/a je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje- Područne službe u Sisku na adresu: Grad Sisak, Povjerenstvo za provedbu prijma u službu-spremač, Rimska 26, 44 000 Sisak.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i tražene priloge.

Kandidati koji podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.
Kandidate/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu, pristupaju prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju, a za one koji ne budu pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da su povukli prijavu na oglas.

O rezultatima izbora biti će obaviješteni svi kandidati koji su se prijavili na oglas- dostavom rješenja o prijmu.

Ovaj oglas za prijam u službu objavljuje se na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje- Područne službe u Sisku i na oglasnoj ploči Grada Siska.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, i intervju.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na intervju mogu pristupiti oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Grada Siska (www.sisak.hr) i na oglasnoj ploči Grada Siska, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Postupak testiranja kandidata za prijam na radno mjesto spremača provest će se putem pisanog testa iz općeg znanja.