Oglas za prijam u službu u Grad Sisak
Sisak, 07. prosinca 2015.

Upravni odjel za proračun i financije Grada Siska, objavio je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, do povratka na posao duže odsutne službenice. Oglas je objavljen dana 04. prosinca 2015. godine na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Sisku -Područne službe u Sisku. Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa.

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za proračun i financije na radno mjesto računovodstvenog referenta za prihode, (1 izvršitelj/ica, srednje stručne spreme ekonomskog ili upravnog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu), objavljeni su na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe u Sisku dana 04. prosinca 2015. godine. Rok za podnošenje prijava na oglas ističe dana 11. prosinca 2015. godine.
više

Osnovnu brutto plaću radnog mjesta računovodstvenog referenta za prihode sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta ( 1,96) i osnovice koja iznosi 2556,00 kuna, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu rada.
Opis poslova:
• zadužuje sve vrste prihoda po obveznicima i ažurira bazu podataka sa svim promjenama, te usklađuje evidencije s financijskim knjigovodstvom
• obavlja poslove izdavanja računa i uplatnica, te priprema dokumentaciju vezanu uz obveznike (potvrde i sl.)
• obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema ekonomskog ili upravnog smjera
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSNLP(R)S-a.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.
Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz uvjet da ga polože u zakonskom roku.

Izabrani kandidat/kinja prije donošenja rješenja o prijmu dužan/a je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu) i naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje uz vlastoručni potpis i priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

1. životopis
2. dokaz hrvatskog državljanstva ( presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3. potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na šalterima Zavoda ili elektronskim putem
4. presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
5. presliku svjedodžbe
6. presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
7. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 3 mjeseca)
8. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o
nezaposlenosti- dokaz prava prednosti pri zapošljavanju
9. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu
navedene u članku 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/13) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan/a je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje- Područne službe u Sisku na adresu: Grad Sisak, Povjerenstvo za provedbu prijma u službu-računovodstveni referent za prihode, Rimska 26, 44 000 Sisak.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i tražene priloge.

Kandidati koji podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.
Kandidate/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu, pristupaju prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju, a za one koji ne budu pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da su povukli prijavu na oglas.

Ovaj oglas za prijam u službu objavljuje se na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje- Područne službe u Sisku i na oglasnoj ploči Grada Siska.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, intervju i provjeru poznavanja rada na računalu.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na intervju mogu pristupiti oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Grada Siska (www.sisak.hr) i na oglasnoj ploči Grada Siska, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
• Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)
• Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14 i 115/15)