Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama  („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je donesena Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto stručnog suradnika za međunarodnu suradnju i protokol objavljenog na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 06. svibnja 2016. godine.