Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, raspisao je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen dana 09. prosinca 2015. godine u Narodnim novinama broj 133. Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od objave natječaja.

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na radno mjesto voditelja Odsjeka za urbanizam, zaštitu kulturnih dobara i zaštitu okoliša, 1 izvršitelj/ica, magistar ili stručni specijalist arhitektonske ili urbanističke struke, objavljeni su u Narodnim novinama dana 09. prosinca 2015. godine, broj 133. Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 17. prosinca 2015. godine.

Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta ( 3,54) i osnovice koja iznosi 2556,00 kuna.
Opis poslova:
• upravlja, planira, vodi i koordinira radom Odsjeka, samostalno upravlja Odsjekom uz povremeni nadzor i pomoć nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema, visoko je odgovoran za zakonitost rada i postupanja, za materijalna financijska sredstva do određenog iznosa i izravno je odgovoran za rukovođenje Odsjekom, u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja, razmjene važnih informacija, učestalo sudjeluje u stručnoj komunikaciji
• pruža potporu službenicima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera, daje smjernice u rješavanju strateški važnih zadaća i obavlja poslove vezane za prostorno uređenje i zaštitu kulturnih dobara
• izrađuje akte za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika iz područja prostornog uređenja
• koordinira izradu razvojnih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru Gada Siska te programa iz područja prostornog uređenja, prometa i druge infrastrukture, te zaštite kulturnih dobara
• obavlja i ostale poslove po nalogu pročelnika
Stručni uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske ili urbanističke struke
– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
Osim posebnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost).
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Ukoliko izabrani kandidat u određenom roku ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti smatrati će se da ne ispunjava uvjete propisane u natječaju.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 86/08 i 61/11). Na natječaj se mogu javiti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, s time da su ga dužni položiti u zakonskom roku.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3. potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ns šalterima Zavoda ili elektronskim putem
4. presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
5. presliku diplome
6. presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
7. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak izdanog u vrijeme objave natječaja
8. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o
nezaposlenosti- dokaz prava prednosti pri zapošljavanju
9. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu
navedene u članku 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj ne će se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
Postupak prijma u službu obuhvaća obvezatnu provjeru znanja kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane u natječaju.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Grad Sisak, Rimska 26, 44000 Sisak- natječaj za prijam u službu voditelja Odsjeka za urbanizam, zaštitu kulturnih dobara i zaštitu okoliša. Prijave se mogu dostaviti i osobno u Pisarnicu Grada Siska na adresi: Rimska 26, 44000 Sisak.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, intervju i provjeru poznavanja rada na računalu.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na intervju mogu pristupiti oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju i provjeri rada na računalu.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Grada Siska (www. sisak.hr) i na oglasnoj ploči Grada Siska, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13); Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13); Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13); Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (“Narodne novine” br. 78/15); Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” br. 86/12 i 143/13); Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (“Narodne novine” br. 73/1); Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine” br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11); Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (“Narodne novine” br.48/14); Zakon o zaštiti okoliša (“ Narodne novine” br. 80/13); Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“ Narodne novine” br. 61/14);
– traži se poznavanje Općih odredbi i popisa zahvata za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš; Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13).