Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, raspisao je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen dana 19. veljače 2016. godine u Narodnim novinama broj 16. Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na radno mjesto stručnog suradnika za upravne poslove u graditeljstvu, 1 izvršitelj/ica, sveučilišni ili stručni prvostupnik građevinske, arhitektonske ili pravne struke, objavljeni su u Narodnim novinama dana 19. veljače 2016. godine, broj 16. Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 27. veljače 2016. godine.

Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta ( 2,76) i osnovice koja iznosi 2556,00 kuna.
Opis poslova:

– rješava upravne i ostale predmete Odsjeka,
– surađuje sa službenicima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te
obavlja poslove vezane za graditeljstvo,
– sudjeluje u postupku izdavanja akata iz područja graditeljstva (lokacijske dozvole,
potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice,
rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, rješenja o građenju,
rješenja o izvedenom stanju, potvrde izvedenog stanja, uporabne dozvole,
rješenja o uklanjanju građevine i drugi akti iz područja graditeljstva,
– izrađuje izvješća iz područja graditeljstva,
– obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika .
Stručni uvjeti:
– sveučilišni ili stručni prvostupnik građevinske, arhitektonske ili pravne struke
– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu
Pored posebnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost).
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Ukoliko izabrani kandidat u određenom roku ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti smatrati će se da ne ispunjava uvjete propisane u natječaju.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 86/08 i 61/11). Na natječaj se mogu javiti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, s time da su ga dužni položiti u zakonskom roku.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3. potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ns šalterima Zavoda ili elektronskim putem
4. presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
5. presliku diplome
6. presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
7. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak izdanog u vrijeme objave natječaja
8. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o
nezaposlenosti- dokaz prava prednosti pri zapošljavanju
9. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu
navedene u članku 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj ne će se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
Postupak prijma u službu obuhvaća obvezatnu provjeru znanja kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane u natječaju.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Grad Sisak, Rimska 26, 44000 Sisak, s naznakom: „Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme- stručni suradnik za upravne poslove u graditeljstvu“. Prijave se mogu dostaviti i osobno u Pisarnicu Grada Siska na adresi: Rimska 26, 44000 Sisak.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, intervju i provjeru poznavanja rada na računalu.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na intervju mogu pristupiti oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu i provjeri rada na računalu.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Grada Siska (www.sisak.hr) i na oglasnoj ploči Grada Siska, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
• Zakon o općem upravnom postupku – Narodne novine broj 47/09
• Zakon o prostornom uređenju – Narodne novine broj 153/13
• Zakon o gradnji- Narodne novine broj 153/13