Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska, objavio je natječaj za prijam u službu  na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog tajnika pročelnika. Natječaj je objavljen dana 30. rujna 2016. godine u Narodnim novinama. Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa.

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove  na radno mjesto administrativnog tajnika pročelnika, (1 izvršitelj/ica, srednje stručne spreme općeg, upravnog ili ekonomskog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu)), objavljeni su u Narodnim novinama broj 88  dana 30. rujna 2016. godine. Rok za podnošenje prijava na natječaj ističe dana 10. listopada 2016. godine.

Osnovnu brutto plaću radnog mjesta administrativnog tajnika pročelnika sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta ( 1,96) i osnovice koja iznosi 2556,00 kuna, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu rada.

Opis poslova:

 • zaprima, razvrstava i prosljeđuje službenu dokumentaciju unutar i izvan Odjela,
 • prikuplja, sređuje, evidentira i obrađuje dokumente,
 • svakodnevno komunicira sa strankama i službenicima unutar i izvan Odjela,
 • vodi evidenciju prisutnosti na radu i obavlja poslove prijepisa

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema općeg, upravnog ili ekonomskog smjera

–  najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSNLP(R)S-a.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz uvjet da ga polože u zakonskom roku. Izabrani kandidat/kinja prije donošenja rješenja o prijmu dužan/a je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu)  i naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje uz vlastoručni potpis i priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

 1. prijava
 2. životopis
 3. dokaz hrvatskog državljanstva ( preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 4. potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na šalterima Zavoda ili elektronskim putem
 5. presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
 6. presliku svjedodžbe
 7. presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
 8. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 3 mjeseca)
 1. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti- dokaz prava prednosti pri zapošljavanju
 1. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu navedene u članku 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan/a je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Grad Sisak, Povjerenstvo za provedbu postupka prijma u službu na radno mjesto administrativnog tajnika pročelnika, Rimska 26, 44 000 Sisak.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i tražene priloge.

Kandidati koji podnesu  nepravodobne ili neuredne prijave  na natječaj, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, niti će  podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Kandidate/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete pristupaju prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju, a za one koji ne budu pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da su povukli prijavu.

Ovaj natječaj objavljen je i na oglasnoj ploči u sjedištu Grada Siska, Rimska 26, Sisak.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru rada na računalu i intervju.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na intervju mogu pristupiti oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova i na pisanom testiranju i na provjeri rada na računalu.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Grada Siska (www.sisak.hr) i na oglasnoj ploči Grada Siska, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 • Uredba o uredskom poslovanju – Narodne novine broj 7/2009
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst-Narodne novine broj 19/2013 i 137/2015) od str. 1 do str. 17.
 • Zakon o općem upravnom postupku-Narodne novine-broj 47/2009- PRVI DIO- Glava I. i DRUGI DIO-Glava VI.
 • Statut Grada Siska sisak.hr („ Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 16/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 9/15 i 10/16)
 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska sisak.hr („ Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ 7/13 i 8/13)

.