Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije Grada Siska

Sisak, 10. rujan 2015.

Gradonačelnica Grada Siska raspisala je natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. Natječaj je objavljen dana 09. rujna 2015. godine u Narodnim novinama broj 96. Prijave na natječaj podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica ekonomske struke, najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Upravnim odjelom, poznavanje rada na računalu, objavljeni su u Narodnim novinama dana 09. rujna 2015. godine, broj 96.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 17. rujna 2015. godine.
Više

Osnovnu bruto plaću sačinjava umnožak koeficijenta umnožak koeficijenta koji iznosi (5,67) i osnovice koja iznosi 2.556,00 kuna.

Opis poslova:
planira, vodi i koordinira obavljanje poslova u Odjelu, na temelju općih smjernica i utvrđene politike upravnog odjela samostalno odlučuje o najsloženijim stručnim pitanjima iz djelokruga rada odjela, upravlja radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica; odgovara za zakonitost rada i postupanja; ima najviši stupanj materijalne i financijske odgovornosti za rad Odjela; ima široku nadzornu i upravljačku odgovornost
kreira i koordinira osnove dugoročne financijske politike Grada; koordinira izradu proračuna i poslovanja po svim odjelima gradskog Proračuna, koordinira i nadzire aktivnosti vezane uz izradu godišnjeg financijskog izvještaja i financijskih izvještaja tijekom godine, obrađuje najsloženija pitanja iz oblasti javne potrošnje, priprema prijedlog proračuna, prati razinu potrošnje, pokreće inicijativu za izmjenu plansko financijskih dokumenata
izrađuje upute i smjernice za izradu dugoročne financijske politike Grada, donosi rješenja
sudjeluje u stalnim stručnim komunikacijama unutar i izvan upravnog tijela
u skladu sa zakonom obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnice

Stručni uvjeti:
magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica ekonomske struke,
najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Upravnim odjelom,
poznavanje rada na računalu

Poseban uvjet: položen državni stručni ispit. Osim posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvenu sposobnost).
Kandidat koji bude imenovan, dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Ukoliko imenovani kandidat u određenom roku ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane u natječaju.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
– dokaz o stručnoj spremi: presliku diplome,
– uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (dokaz se podnosi u izvorniku koji ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca od dana objave natječaja u Narodnim novinama),
– presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a i b):
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
b) presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
– izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
– pisanu izjavu ili drugi dokaz o znanju rada na osobnom računalu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se imenuju.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Sisak, Rimska 26, 44000 Sisak, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: “Za natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije”.
Prijave se mogu dostaviti i osobno u Pisarnicu Grada Siska na adresi: Rimska 26, 44 000 Sisak.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru poznavanja rada na računalu i intervju.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na intervju mogu pristupiti oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu i provjeri rada na računalu.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Grada Siska (www.sisak.hr) i na oglasnoj ploči Grada Siska, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1.Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)
2.Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
3.Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 26/10 i 120/13)
4.Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu b(“Narodne novine” broj
124/14)
5.Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu( “Narodne novine»
broj 3/15)
6.Zakon o sustavu unutarnjih kontrola (“Narodne novine” broj 78/15)