Grad Sisak organizira proslavu Dana grada Siska za sve građane grada Siska i druge posjetitelje ispred Velikog kaptola uz bogat zabavni program koji će se održati 3., 4., i 5. lipnja 2016. godine .

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe, a koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske i prehrambene djelatnosti, na iskazivanje interesa za sudjelovanje na ovoj manifestaciji.

Prema zoni i namjeni lokacije, kako je utvrđeno Odlukom o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog (građevinskog) zemljišta za postavljanje privremenih objekata, dnevni iznos zakupnine za površinu do 2 m2 iznosi 100,00 kn, a za zakup je na raspolaganju deset lokacija kako je prikazano na skici u prilogu.
Prijave se zaprimaju do 27. svibnja 2016. godine do 16 sati u Upravnom odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove (Grad Sisak, Rimska 26). Sve informacije mogu se dobiti kod Silvije Piškur na broj telefona 044/510-161.