Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članka 3.,10. i 11. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska gradonačelnica Grada Siska temeljem Odluke KLASA: 311-02/15-01/43, URBROJ:2176/05-03/1-15-4 od 08. prosinca 2015. godine raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju zemljišta u Komunalnoj zoni u Sisku

I. PREDMET NATJEČAJA JE:
1. k.č.br. 747/4 pašnjak Zagrebačka cesta od 1950 m2, zk.ul. 3329,
k.o. Sisak Stari.
U naravi se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu. Nekretnina se nalazi unutar granica građevinskog područja prema Prostornom planu uređenja Grada Siska, a prema Detaljnom planu uređenja za područje „Komunalne zone“ u Sisku (Službeni glasnik SMŽ 21/03) k.č.br. 747/4 u k.o. Sisak Stari nalazi se unutar zone „gospodarska namjena – poslovna“ (K). U zonama gospodarske namjene – poslovne (K) dozvoljena je izgradnja proizvodnih pogona, servisa, skladišta, poslovnih prostora, trgovačkih i drugih gospodarskih sadržaja. Nužan uvjet za mogući smještaj sadržaja na području Komunalne zone je da ne opterećuju okoliš i to ne samo direktnim zafađenjem (zrak, prašina, buka ili sl.), već i intenzitetom kolnog prometa kojega stvaraju, uz zadovoljavanje potrebnih kapaciteta za promet u mirovanju.
Početna cijena za nekretninu iznosi 477.280,00 kn.

II. UVJETI NATJEČAJA
Pravo učešća u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe.
Ponuda se vrši po načelu viđeno – kupljeno što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Porez na promet, troškove uknjižbe prava vlasništva snosi kupac.
Svaki podnositelj ponude dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 20% od početne cijene na žiro IBAN Grada Siska broj HR7924070001839100007 otvoren kod OTP banka d.d., sa pozivom na broj 68-7757-OIB. Ponuditeljima koji ne uspiju sa svojom ponudom vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja, računajući od prvog slijedećeg dana od objave.
Ponude za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu:
GRAD SISAK, Rimska 26, 44 000 Sisak, uz naznaku “PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U KOMUNALNOJ ZONI– NE OTVARAJ”, preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Siska.

III. Najpovoljniji natjecatelj snosi troškove uknjižbe prava vlasništva kao i porez na promet nekretnina.

IV. PONUDA TREBA SADRŽAVATI:
– točnu naznaku nekretnine,
– ime i prezime, odnosno naziv i adresu ponuditelja,
– cijenu koju ponuditelj nudi za zemljište,
– namjenu (ako je proizvodnja – detaljni opis proizvodnog procesa i njegovog utjecaja
na okoliš),
– izjavu da prihvaćaju sve uvjete, posebne uvjete i pravila natječaja,
– izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, izvornik ili ovjereni preslik kod
javnog bilježnika ili ovjeren preslik obrtnice,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (fizičke osobe),
– dokaz o uplaćenoj jamčevini

V. UVJETI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
– najveća ponuđena cijena,
– namjena

VI. Zakašnjele i neuredne ponude neće se razmatrati.

VII. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi gradonačelnica Grada Siska,
a koja će biti dostavljena svim ponuditeljima.

VIII. U roku 30 dana od kada su ponuditelji primili odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude s ponuditeljem čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija sklopit će se ugovor o prodaji predmetne nekretnine, a najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti na žiro-račun Grada Siska ukupan iznos postignute cijene (uračunava se jamčevina).
Ukoliko izabrani ponuditelj ne sklopi ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u
ugovorenom roku smatra se da odustaje od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine.

IX. Vlasnik pridržava pravo poništenja natječaja odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu bez snošenja bilo kakve odgovornosti prema ponuditeljima.

X. Zainteresirani ponuditelji imaju pravo uvida u prateću dokumentaciju i sve potrebne informacije u Gradu Sisku, Rimska 26, tel: 044/510-¬¬¬¬109.

XI. Javno otvaranje ponuda bit će 29. prosinca 2015. godine u 14,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Siska, Rimska 26 na kojem mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.