Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članka 10. i 11. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska gradonačelnica Grada Siska temeljem Odluke KLASA: 940-01/16-01/07,  URBROJ: 2176/05-01-16-1 od 08. srpnja 2016. godine raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnine. Predmet natječaja je č.br. 672/8 gospodarska zgrada Žabenske poljane od 1340 m2, dvorište Žabenske poljane od 2584 m2, upisana u z.k.ul. 551, k.o. Pračno.

Više o natječaju u privitku ovog teksta.