Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članka 10. i 11. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska gradonačelnica Grada Siska raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnina.

Više o natječaju u privitku ovog teksta.