Upravna tijela jesu:

1.Upravni odjel za komunalne djelatnosti

2.Upravni odjel za financije

3.Upravni odjel za društvene djelatnosti

4.Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

5.Upravni odjel za lokalnu samoupravu i gospodarenje imovinom

6. Upravni odjel za zaštitu okoliša, ruralni razvoj i poljoprivredu 

7. Upravni odjel za informiranje građana, odnose s javnošću i prava nacionalnih manjina

 

1.UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

v.d. pročelnika: Mile Mikić

Tel: 044/510-108, Fax: 044/510-157

mile.mikic@sisak.hr

U Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti obavljaju se sljedeći poslovi:

 • organiziranje svih vrsta komunalnih djelatnosti suglasno Zakonu o komunalnom gospodarstvu,
 • izrada godišnjih i dugoročnih planova i programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture,
 • koordinacija izrade tehničke dokumentacije za investicijske  objekte komunalne infrastrukture i objekte održavanja komunalne infrastrukture,
 • pribavljanja lokacijskih i građevinskih dozvola za izgradnju komunalne infrastrukture,
 • koordinacija radova održavanja i izgradnja objekata komunalne infrastrukture,
 • izrada prijedloga odluka i drugih akata iz područja komunalnog gospodarstva,
 • utvrđivanja obveznika i donošenje rješenja u skraćenom upravnom postupku za komunalnu naknadu, komunalni doprinos i drugih naknada utvrđenih zakonom i vrši prisilnu naplatu istih,
 • poslovi komunalnog redarstva u svrhu provođenja komunalnog reda
 • koordinacija izrade programa rada s gradskim trgovačkim društvima u cilju unapređenja komunalnih djelatnosti,
 • utvrđivanja potreba izgradnje i održavanja objekata mjesnih odbora, te održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada
 • poslovi koji obuhvaćaju zaštitu na radu, zaštitu od požara, osiguranje objekata i civilnu zaštitu, sukladno posebnim propisima
 • koordinacija izrade i praćenje izvršenja plana i programa rada zaštite od požara i civilne zaštite Grada Siska, sukladno propisima iz tog područja, 
 • utvrđeni zakonom i općim aktima Grad.

 

2.UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Pročelnik: Damir Borić

Tel: 044/510-107, Fax: 044/521-128

damir.boric@sisak.hr

U Upravnom odjelu za financije obavljaju se sljedeći poslovi:

 • izrađuju se upute i smjernice za izradu Prijedloga proračuna i financijskih planova i dostavljaju se proračunskim korisnicima,
 • izrada Prijedloga proračuna i nadzor njegova izvršenja,
 • planiranja javne nabave u skladu s proračunom Grada, evidenciju nabave, izradu izvješća o nabavi, savjetodavni poslovi te stručna pomoć korisnicima proračuna,
 • razmatraju se prijedlozi i usklađuju financijski planovi proračunskih korisnika s procijenjenim prihodima i primicima,
 • izrade plana rashoda i izdataka tijela gradske uprave i kontrole izvršenja istog,
 • knjigovodstvenog evidentiranja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna i tijela gradske uprave,
 • izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna i drugih financijskih poslova za Gradonačelnika i Gradsko vijeće,
 • planiranja likvidnosti Proračuna prema novčanom toku Proračuna,
 • utvrđuje se mjesečna dodjela sredstava u skladu s likvidnošću Proračuna i preuzetim obvezama proračunskog korisnika
 • knjigovodstveno evidentiranje imovine Grada Siska i izrada bilance dugotrajne imovine,
 • vezani za popis duga, izdanih jamstava i zajmova, te obvezno izvještavanje Ministarstva financija,
 • vezani za dobivanje suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstva,
 • vezani za uvođenje svih vrsta gradskih poreza, evidentiranje i  kontrolu plaćanja
 • financijsko-računovodstveni poslovi vezani za rad mjesnih odbora
 • pripreme dokumentacije za prisilnu naplatu potraživanja
 • poslovi obračuna plaća i naknada i njihova nadzora,
 • poslovi platnog prometa, blagajničkog poslovanja i fakturiranje prihoda,
 • izrada izvješća za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave, REGOS-a i državne statistike,
 • kreiranja i koordiniranja pri izradi osnova dugoročne financijske politike Grada,
 • utvrđeni zakonom i općim aktima Grada.

  

3.UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Pročelnica: Irma Matanović

Tel: 044/510-104, Fax: 044/521-255

irma.matanovic@sisak.hr

U Upravnom odjelu  društvenih djelatnosti obavljaju se sljedeći poslovi:

 • brige o djeci- posebno organizirani predškolski odgoj, odgoja i obrazovanja-posebno osnovnoškolskog, kulture, uključivo umjetničko stvaralaštvo, amaterizam, zabavne i promidžbene aktivnosti, zaštitu i očuvanje kulturnih dobara,  športa- uključivo natjecateljske i rekreativne oblike, tehničke kulture, zaštite zdravlja i socijalne skrbi,
 • temeljem zakonskih odredbi kontinuirano praćenje stanja, izrada i analiza izvješća, izrade programa javnih potreba, izrade plansko-financijskih dokumenata, izrade ostalih dokumenata nužnih za funkcioniranje pojedinih djelatnosti
 • usklađivanje programa i planova sa svim sudionicima u okviru djelatnosti, građanima i mjesnim odborima, udrugama, udrugama  nacionalnih manjina i ustanovama, županijom i ministarstvima i ostalim subjektima
 • osiguravanja temeljenih pretpostavki funkcioniranja i razvoja kadrovske osnove, financijske osnove i održavanja i obnove prostora i opreme
 • utvrđeni zakonom i općim aktima Grada.

 

4.UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Pročelnik: Domagoj Vuković

Tel: 044/510-106, Fax: 044/510-201

domagoj.vukovic@sisak.hr

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo obavljaju se sljedeći poslovi:

 • pripreme i praćenja izrade izvješća o stanju u prostoru, pripreme akata u svezi praćenja stanja u prostoru, pripreme i praćenja izrade dokumenata prostornog uređenja, priprema akata u svezi donošenja dokumenata prostornog uređenja, praćenje ostvarenja dokumenata prostornog uređenja, vođenje dokumentacije o prostoru te drugi upravni i stručni poslovi prostornog planiranja
 • izdavanja lokacijskih odobrenja i odobrenja za gradnju , te drugih akata vezanih za gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja
 • uređenja građevinskog zemljišta koje obuhvaća dio poslova pripreme građevinskog zemljišta (priprema i praćenje izrade pripremne dokumentacije, geodetskih i drugih podloga, studija i programa prostornog uređenja, prostornih planova te pripreme dokumentacije u svezi s uređenjem prostora)
 • vođenje izvornih evidencija
 • praćenja uspostave i razvitka informacijskih sustava o prostoru koji obuhvaćaju organizaciju izrade ili pribavljanja programske opreme, praćenje funkcioniranja sustava, predlaganje i provođenje mjera za razvitak sustava uz korištenje jedinstvene metodologije podataka u prostoru
 • planiranja i regulacija prometa iz nadležnosti lokalne samouprave,
 • utvrđeni zakonom i općim aktima Grada.

 

5.UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I GOSPODARENJE IMOVINOM

Pročelnica: Branka Šimanović

Tel: 044/510-109, Fax: 044/510-160

branka.simanovic@sisak.hr

U Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i gospodarenje imovinom obavljaju se sljedeći poslovi:

 • pravni, kadrovski, administrativni, opći i tehničko-pomoćni poslovi te poslovi zastupanja Grada pred pravosudnim tijelima u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,  te gradonačelnika i upravnih tijela,
 • stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Gradskog vijeća, gradonačelnika, a posebice poslovi u svezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Vijeća, njegovih radnih tijela, klubova vijećnika, izrade nacrta akata, zaključaka, zapisnika, stručne obrade materijala, pružanje stručne administrativne i tehničke pomoći vijećnicima, te čuvanje izvornika dokumentacije,
 • poslovi suradnje s tijelima mjesne samouprave i drugi poslovi u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,
 • gospodarenja imovinom Grada, evidencijski poslovi o poslovnim prostorima i neizgrađenom  građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada, stručni i administrativni poslovi  glede gospodarenja i uživanja prava vlasništva i ostalih stvarnih prava te pravnog prometa  poslovnim prostorom, drugim objektima, te neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada,
 • evidencijski poslovi o stambenom fondu u vlasništvu Grada Siska, glede vlasništva, korištenja, najma, upravljanja, uključujući i temeljne podatke o stanu te imovinsko-pravnu zaštitu stambenog fonda, te stručno-administrativni poslovi vezani za stambeni fond
 • utvrđeni zakonom i općim aktima Grada

 

6.UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU

Pročelnik: Anto Rajić

Tel: 044/510-139, Fax: 044/510-153

anto.rajic@sisak.hr

U Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, ruralni razvoj i poljoprivredu obavljaju se sljedeći   poslovi:

 • zaštite okoliša, zaštite zraka, briga o otpadu i zaštiti od buke
 • izrade izvješća o stanju okoliša i Programa zaštite okoliša za grad
 • izrada i praćenje provedbe dokumenata zaštite okoliša na razini grada
 • praćenje stanja u okolišu i prirodi, te vođenje dokumentacije o istom
 • obavljanja analitičko-planskih, organizacijsko- koordinacijskih, informatičko-dokumentacijskih i ostalih stručnih poslova vezanih za djelokrug zaštite okoliša i prirode
 • izrade i praćenja provedbe dokumenata poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za grad
 •  koje povjeri nadležno ministarstvo, a odnosi se na zaštitu okoliša i prirode
 • izrada i praćenje provedbe programa održivog razvoja, zaštite tradicije, kulturne i graditeljske baštine, samozapošljavanja, proizvodnje zdrave hrane, stvaranja prehrambenih proizvođačkih brandova i uvjeta za optimalan život na selu kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva
 • usklađivanja radnji i poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvoja ruralnog prostora
 • izrade prijedloga akata, programa i drugih dokumenta potrebnih za razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora za potrebe grada
 • poduzimanja mjera i aktivnosti na zaštiti poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, potpora u poljoprivredi, zaštita bilja i životinja
 • gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH i Grada
 • poticanja i osiguravanja pružanja stručne pomoći poljoprivrednim proizvođačima u cilju unapređenja proizvodnje i razvoja ruralnog prostora
 • davanja potpora programima udruga i drugim subjektima u djelokrugu zaštite okoliša, poljoprivrede i šumarstva
 • nadzora nad provođenjem odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih površina
 • organiziranja manifestacija ( stručni skupovi, izložbe, sajmovi)
 • poslovi razvoja i održavanja infrastrukture na ruralnom području
 • davanja potpore razvoju i unapređenju turizma, suradnja sa znanstvenim institucijama, tijelima državne uprave, ustanovama i drugim stručnim službama, te udruženjima iz djelokruga upravnog odjela i drugi poslovi koji mu se stave u nadležnost
 • utvrđeni zakonom i općim aktima Grada

 

7.UPRAVNI ODJEL ZA INFORMIRANJE GRAĐANA, ODNOSE S JAVNOŠĆU I PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Pročelnik: Tomislav Dovranić

Tel: 044/510-111, Fax: 044/510-125

tomislav.dovranic@sisak.hr

U Upravnom odjelu za informiranje građana, odnose s javnošću i prava nacionalnih manjina  obavljaju se sljedeći poslovi:

 • marketinški poslovi za učinkovitije informiranja građana o radu Gradskog vijeća, kabinetu gradonačelnika, gradske uprave, te trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada
 • u svezi ostvarivanja prava građana na pristup informacijama putem interneta, službenih glasila i drugih medija,
 • poslovi glede razvoja odnosa Gradskog vijeća, kabineta gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te gradonačelnika i upravnih tijela Grada s internom i eksternom javnošću
 • planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostave informacijskih sustava, istraživanja javnog mijenja i statističko-analitičke obrade
 • protokola za Gradsko vijeće, gradonačelnika, njegovih zamjenika i članova kabineta gradonačelnika
 • suradnje  s gradovima prijateljima i partnerima u zemlji i inozemstvu.
 • poticanja i pomaganja rada vijeća nacionalnih manjina, predstavnika nacionalnih manjina  i vjerskih zajednica

Odluku o ustrojstvu upravnih tijela u PDF-u možete preuzeti ovdje Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Siska (PDF)