Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, objavio je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova. Oglas je objavljen dana 04. ožujka 2016. godine na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku. Prijave na oglas podnose se u roku 8 dana.

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, u trajanju od 6 mjeseci, zbog obavljanja privremenih poslova na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za upravne poslove u graditeljstvu, (1 izvršitelj/ica, magistar ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke, najmanje 12 mjeseci radnog iskustva), objavljeni su na Internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku dana 04. ožujka 2016. godine. Rok za podnošenje prijava na oglas je do 11. ožujka 2016. godine.
Više
Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta ( 2,95) i osnovice koja iznosi 2556,00 kuna.
Opis poslova:
– obavlja poslove na legalizaciji nezakonito izgrađenih zgrada

Stručni uvjeti:
– magistar ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
– položen državni stručni ispit
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– poznavanje rada na računalu

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSNLP(R)S-a.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit.
Izabrani kandidat/kinja prije donošenja rješenja o prijmu dužan/a je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu) i naziv radnog mjesta za koje prijavljuje uz vlastoručni potpis i priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

1. životopis
2. dokaz hrvatskog državljanstva ( presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3. potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ns šalterima Zavoda ili elektronskim putem
4. presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
5. presliku diplome
6. presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
7. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 3 mjeseca)
8. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti-
dokaz prava prednosti pri zapošljavanju
9. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu
navedene u članku 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.
Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan/a je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.
Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku na adresu: Grad Sisak, 44 000 Sisak, Rimska 26, s naznakom: „ Prijam u službu na određeno vrijeme- viši stručni suradnik za upravne poslove u graditeljstvu“
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i tražene priloge.
Kandidati koji podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
Kandidate/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.
Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu, pristupaju testiranju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju, a za one koji ne budu pristupili testiranju, smatrati će se da su povukli prijavu na oglas.
Ovaj oglas za prijam u službu objavljuje se na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku i na oglasnoj ploči Grada Siska.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, intervju i provjeru poznavanja rada na računalu .
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na intervju mogu pristupiti oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Grada Siska (www.sisak.hr) i na oglasnoj ploči Grada Siska, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
• Zakon o općem upravnom postupku – Narodne novine broj 47/09
• Zakon o prostornom uređenju – Narodne novine broj 153/13
• Zakon o gradnji- Narodne novine broj 153/13
• Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama- Narodne novine broj 86/12 i 143/13