Oglas za prijam u službu u Grad Sisak
Sisak, 16. ožujka 2016. godine
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Siska, objavio je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega poslova. Oglas je objavljen dana 11. ožujka 2016. godine na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku. Prijave na oglas podnose se u roku 8 dana.

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav, u trajanju od 6 mjeseci, zbog privremenog povećanja opsega poslova na radnom mjestu višeg referenta za održavanje komunalne infarstrukture, (1 izvršitelj/ica, sveučilišni ili stručni prvostupnik građevinske struke, 12 mjeseci radnog iskustva), objavljeni su na Internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku dana 11. ožujka 2016. godine. Rok za podnošenje prijava na oglas je do 18. ožujka 2016. godine.
više

Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta ( 2,49) i osnovice koja iznosi 2556,00 kuna.
Opis poslova:
– prati i kontrolira trošenje ugovorenih sredstava i rokove održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata u vlasništvu i za interes Grada, provodi nadzor nad izvršenjem obveza komunalnih poduzeća u održavanju komunalne infrastrukture sukladno Programu održavanje komunalne infrastrukture
– izrađuje troškovnike i drugu tehničku dokumentaciju za održavanje nerazvrstanih cesta, uređaja oborinske odvodnje i prometne signalizacije te organizira i prati izvođenje radova održavanja nerazvrstanih cesta, te sudjeluje u izradi prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u dijelu održavanja nerazvrstanih cesta
– vodi upravni postupak u upravnim stvarima iz nadležnosti Odsjeka te prati i primjenjuje zakonsku regulativu iz područja izgradnje i projektiranja.

Stručni uvjeti:
– sveučilišni ili stručni prvostupnik građevinske struke
– položen državni stručni ispit
– najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– poznavanje rada na računalu

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSNLP(R)S-a.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit.
Izabrani kandidat/kinja prije donošenja rješenja o prijmu dužan/a je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu) i naziv radnog mjesta za koje prijavljuje uz vlastoručni potpis i priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

1. životopis
2. dokaz hrvatskog državljanstva ( presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3. potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ns šalterima Zavoda ili elektronskim putem
4. presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
5. presliku diplome
6. presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
7. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 3 mjeseca)
8. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti-
dokaz prava prednosti pri zapošljavanju
9. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu
navedene u članku 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan/a je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku na adresu: Grad Sisak, 44 000 Sisak, Rimska 26, s naznakom: „ Prijam u službu na određeno vrijeme- viši referent za održavanje komunalne infrastrukture.“
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i tražene priloge.
Kandidati koji podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
Kandidate/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.
Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu, pristupaju testiranju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju, a za one koji ne budu pristupili testiranju, smatrati će se da su povukli prijavu na oglas.

Ovaj oglas za prijam u službu objavljuje se na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku i na oglasnoj ploči Grada Siska.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, intervju i provjeru poznavanja rada na računalu .
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na intervju mogu pristupiti oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Grada Siska (www.sisak.hr) i na oglasnoj ploči Grada Siska, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
• Zakon o komunalnom gospodarstvu – „Narodne novine“, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15, I. Opće odredbe, II. Obavljanje komunalnih djelatnosti, III. Praćenje stanja i detaljnije uređenje odnosa u komunalnom gospodarstvu; IV. Prihodi za obavljanje komunalnih djelatnosti.
• Odluka o komunalnom redu – „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 24/10
• Odluka o komunalnim djelatnostima – „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 11/13 i 34/14
• Zakon o cestama (NN 84/11, NN 22/13, NN 54/13 i NN 148/13, NN 92/14) III. Planiranje i upravljanje javnim cestama, IV. Mjere za zaštitu javnih cesta i prometa; IX. Nadzor i inspekcija javnih cesta;
• Zakon o gradnji – („Narodne novine“ broj 153/13.)- Zakon o gradnji (NN 153/13), Poglavlja 1.OPĆE ODREDBE, 2. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU, 4. SUDIONICI U GRADNJI, 5. PROJEKTI, 6. TIJELA NADLEŽNA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE I UPORABNE DOZVOLE, 7. GRAĐENJE GRAĐEVINE