Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska objavio je oglas za prijam u službu  na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega poslova. Oglas je objavljen dana 29. lipnja 2016.godine na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku. Prijave na oglas podnose se u roku 8 dana.
Podaci vezani uz oglas na određeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, zbog privremenog povećanja opsega poslova,  na radnom mjestu referenta za imovinsko pravne i geodetske poslove (1 izvršitelj/ica), srednja stručna sprema geodetskog smjera, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računalu  objavljeni su na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku dana 29. lipnja 2016. godine. Rok za podnošenje prijava na oglas je 07. srpnja 2016. godine.
Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta (1,96) i osnovice koja iznosi 2.556,00 kuna.
Opis poslova:
obavlja poslove vezane za identifikaciju nekretnina i pribavljanja dokumentacije za utvrđivanje vlasništva nad nekretninama,
 sudjeluje u poslovima etažiranja i z.k. postupcima, terenskim očevidima kod parcelacija i upisa objekata,
vodi evidencije o nekretninama u vlasništvu Grada Siska (zemljišta i zgrade), legalizacija zgrada i druge poslove po nalogu pročelnika Odjela.
Stručni uvjeti:
–    srednja stručna sprema geodetskog smjera
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSNLP(R)S- a.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.
Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit.
Izabrani kandidat/kandidatkinja prije donošenja rješenja o prijmu dužan/na je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
U prijavi na oglas navode se osnovni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu) i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis i priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3. potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na šalterima
   Zavoda ili elektronskim putem,
4. presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca (koja mora
   sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat
      obavljao   navedene  poslove),
  5. presliku diplome,
  6. presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
  7. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni
      postupak (ne stariji od 3 mjeseca),
  8. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti – dokaz prava
      prednosti pri zapošljavanju,
  9. dokaz o znanju engleskog ili njemačkog jezika (preslika diplome ili certifikata),
10. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu navedene u članku
     15. i 16. ZSNLP(R)S- a.
Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan/a je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.
Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku na adresu: Grad Sisak, 44 000 Sisak, Rimska 26, s naznakom -Oglas za prijam u službu – referent za imovinsko pravne i geodetske poslove.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i tražene priloge.
Kandidati koji podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
Kandidate/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.
Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu, pristupaju testiranju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju, a za one koji ne budu pristupili testiranju, smatrati će se da su povukli prijavu na oglas.
Ovaj oglas za prijam u službu objavljuje se na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku i na oglasnoj ploči Grada Siska.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, intervju, provjeru poznavanja rada na računalu i provjeru znanja engleskog ili njemačkog jezika. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na intervju mogu pristupiti oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Grada Siska (www.sisak.hr) i na oglasnoj ploči Grada Siska, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13)
Dio drugi pod nazivom „Zemljišne knjige“, Odjeljak 1., Odjeljak 2. i Odjeljak 3. od članka 14. do članka 27. (uključujući članak 27.)
Glava 2. pod nazivom „Knjižni upisi“ Odjeljak 1. (članak 30. i članak 31.)
Dio treći pod nazivom „Postupak u zemljišnoknjižnim stvarima“, Glava 2. pod nazivom „Prijedlog za upis“ članak 97. 98. i 99.
Glava 4. pod nazivom „Provedba upisa“ članak 112. i 113.
ZAKON O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA („Narodne novine“, broj 16/07, 152/08, 124/10 i 56/13)
Glava III pod nazivom „Katastar nekretnina“ članak 18. i 19.
Naslov „Izradba i održavanje katastarskog operata“ članak 46. i 47.
Glava IX pod nazivom „Ustrojstvo i djelokrug“, naslov „Geodetski poslovi u lokalnoj samoupravi“ članak 125. i članak 126.
ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA („Narodne novine“, broj 86/12 i 143/13)
Glava I pod nazivom „Opće odredbe“ članak 2. i 3.
Glava III pod nazivom „Postupak ozakonjenja zgrada“, podnaslov „Rješenje o izvedenom stanju“ članak 8. i 9.
Glava III pod nazivom „Postupak ozakonjenja zgrada“, podnaslov „Zahtjev za donošenje rješenja“ članak 10. i 11.