Natječaj za prijam u službu u Grad Sisak

Sisak, 29. veljače 2016. godine

Grad Sisak, Upravni odjel za proračun i financije, raspisao je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen dana 26. veljače 2016. godine u Narodnim novinama broj 18. Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za proračun i financije, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za poslove proračuna i analitičko-planske poslove, 1 izvršitelj/ica, magistar ili stručni specijalist ekonomske struke, objavljeni su u Narodnim novinama dana 26. veljače 2016. godine, broj 18. Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 05. ožujka 2016. godine.

Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta ( 2,95) i osnovice koja iznosi 2556,00 kuna.
Opis poslova:
• obavlja stalne složenije upravne i stručne poslove vezane za pripremu, praćenje i izvršavanja proračuna; poslove obavlja uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika, odgovara za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada; sudjeluje u stručnim komunikacijama unutar nižih ustrojstvenih jedinica Odjela, te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija, prati zakonske propise iz djelokruga svoga rada,
• zaprima i unosi prijedloge financijskih planova proračunskih korisnika, sudjeluje u pripremi i izradi proračuna, priprema podatke i unosi ih u informatičku aplikaciju,
• izrađuje mjesečno izvješće o izvršenje proračuna Odjela, koordinira mjesečna izvješća proračunskih korisnika, kontrolira izvršavanje proračuna,
• priprema prijedlog naputaka za proračunske korisnike i koordinira nadležne odjele koji imaju nadležnost nad proračunskim korisnicima,
• izrađuje konsolidirane izvještaje proračuna, izrađuje sve statističke izvještaje za potrebe državne statistike i Ministarstva financija; izrađuje sve izvještaje za potrebe upravnog odjela,
• u skladu sa zakonom obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Stručni uvjeti:
– magistar ili stručni specijalist ekonomske struke
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu

Pored posebnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost).
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Ukoliko izabrani kandidat u određenom roku ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti smatrati će se da ne ispunjava uvjete propisane u natječaju.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 86/08 i 61/11). Na natječaj se mogu javiti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, s time da su ga dužni položiti u zakonskom roku.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3. potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ns šalterima Zavoda ili elektronskim putem
4. presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
5. presliku diplome
6. presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
7. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak izdanog u vrijeme objave natječaja
8. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o
nezaposlenosti- dokaz prava prednosti pri zapošljavanju
9. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu
navedene u članku 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj ne će se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
Postupak prijma u službu obuhvaća obvezatnu provjeru znanja kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane u natječaju.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Grad Sisak, Povjerenstvo za provedbu prijma u službu- viši stručni suradnik za poslove proračuna i analitičko-planske poslove, Rimska 26, 44000 Sisak. Prijave se mogu dostaviti i osobno u Pisarnicu Grada Siska na adresi: Rimska 26, 44000 Sisak.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru poznavanja rada na računalu i intervju.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na intervju mogu pristupiti oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu i provjeri rada na računalu.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Grada Siska (www.sisak.hr) i na oglasnoj ploči Grada Siska, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o proračunu ( Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15).
2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14 i 115/15).
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 19/13-pročišćeni tekst).
4. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S (Narodne novine broj 55/09 i 139/10).
5. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 139/10 i 19/14).