Dosadašnja gradska cesta koja spaja sisačka gradska naselja Donje Posavine s Galdovačkom ulicom postala je državna cesta te će je ubuduće uređivati i održavati državna tvrtka Hrvatske ceste. Rezultat je to inicijative koju su zajedno proveli gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček i župan sisačko-moslavački Ivo Žinić. Iako cesta od Novog Sela Palanječkog do sisačkog naselja Lonja te dalje prema Jasenovcu zapravo spaja Grad Sisak i državnu cestu D36 s državnom cestom D47 i Općinom Jasenovac, ona je do sada imala status nerazvrstane ceste jer je prema izmjenama zakona Županijska uprava za ceste 2013. godine sve ceste na području Grada Siska predala Gradu na upravljanje. Od ukupne dužine ceste od 65,71 kilometar više od 40 kilometara prolazi kroz Sisak što predstavlja značajan trošak u gradskom proračunu. Grad će zahvaljujući znatnoj uštedi sada sredstva moći usmjeriti na održavanje ceste Gušće-Veliko Svinjičko-Brezovica i na cestu u Bukovskom.

Druga inicijativa Grada Siska koja je urodila plodom je pretvaranje trase predviđene pristupne ceste čvoru autoceste Jazvenik, za što su bile zadužene Hrvatske autoceste, u brzu cestu koja bi uz novi Odranski most služila kao obilaznica oko naselja Odra, Stupno i Sela i kao pristupna cesta čvoru Lekenik, a za čiju gradnju će biti zadužene Hrvatske ceste. Naime, Hrvatske ceste su provele studiju koja je potvrdila opravdanost takvog rješenja. U „Studiji varijantnih rješenja vođenja prometa u koridoru državne ceste D36 na dionici: Žažina-Sisak“, koju je izradio Rijekaprojekt,  određena je trasa novog Odranskog mosta kao i novi čvor za Staro Pračno i Odru, što u potpunosti rješava prometne probleme poput nepropusnog mosta i povremenog zatvaranja prometa zbog rampe kod željezničke stanice Stupno.

Uz to,  najvažniji infrastrukturni projekt u Sisku novi kupski most postaje sve realniji. Hrvatske ceste su 2014. godine započele s izradom dokumentacije za izgradnju jugoistočne obilaznice grada Siska, koja uključuje novi kupski most usporedo sa željezničkim i spojne ceste od raskrižja Fistrovićeve i Tomislavove ulice do Petrinjske ulice i to koridorom tzv. nove Školske ulice. Do sada je izrađena prometna studija za odabir trase, koja je nakon napornih pregovora s HŽ-om napokon usuglašena te je izrađena studija utjecaja na okoliš. Nakon izgradnje južne obilaznice Most Gromova, Aleja Vlade Janjića Cape i Ulica Josipa Jurja Strossmayera više neće imati status državne ceste već će se tranzitni promet usmjeravati na obilaznicu, odnosno Fistrovićevu gdje će se državna cesta račvati za Popovaču i autocestu, odnosno preko kupskog mosta prema Petrinji i BiH.